واحد تربیت بدنیبرنامه سالن های ورزشی

برنامه های سالن ورزشی

برنامه های سالن ورزشی  شهدای فرهنگ سال 1393

 

ردیف

رشته ورزشی

ساعت

ساعت

روزها

بانوان- آقایان

1

بدنسازی - ایروبیک

13:30

17

یکشنبه     سه شنبه

بانوان

2

یوگا

14

15:30

شنبه دوشنبه چهارشنبه

وزارتخانه مطبوعاتی هنری (ویژه   بانوان)

3

 

بدنسازی

14:30

20

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

آقایان

4

 

والیبال

15:30

17

شنبه چهارشنبه

آقایان

5

 

فوتسال

15:30

17

دوشنبه

آقایان