سیاحتی و زیارتی

سیاحتی و زیارتییکی از نشانه های جامعه پیشرفته توسعه در زمینه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ،امنیت ورفاهی .... است و توسعه پایدار در گرو نیروی انسانی توانمند وسالم وداشتن انگیزه و رفاه مناسب می باشد و هدف از ارائه برنامه های رفاهی در هر سازمان ایجاد آرامش جسمی،روحی و روانی و رفع خستگی ناشی از کارهای روز مره و افزایش نشاط و شادابی و رفع مشکلات احتمالی و رسیدگی به دغدعه کارکنان آن حوزه و افزایش انگیزش کارکنان در انجام وظایف محوله می باشد که اداره کل پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برنامه های مختلف زمینه آن را فراهم نموده و در اختیار آنان قرار داد

قدام نمایند.