صفحه اصلیاطلاعیه مهم

آخرین فرصت تحویل کارتهای ورزشی آبی (قصر موج نیلگون) به امور مالی

 

پایان وقت اداری روز سه شنبه 24 اسفند89 می باشد

 

بدیهی است بعد از تاریخ مذکور هیچ مسئولیتی بر عهده اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی نخواهد بود